Czy OC automatycznie przechodzi na nabywcę samochodu?

Przy zakupie samochodu, szczególnie używanego, nabywcy często zastanawiają się, czy polisa ubezpieczenia OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu.

Kiedy OC przechodzi na nabywcę samochodu?

Aby OC przeszło na nabywcę, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim, zbywca musi posiadać ważną polisę OC w momencie sprzedaży pojazdu. Jeśli umowa ubezpieczenia wygasła przed transakcją, nabywca będzie zobowiązany do zawarcia nowego ubezpieczenia we własnym zakresie. Ponadto, istotne jest dopełnienie formalności związanych z przeniesieniem własności pojazdu, takich jak podpisanie umowy kupna-sprzedaży oraz zgłoszenie zmiany właściciela w wydziale komunikacji.

Obowiązki zbywcy i nabywcy pojazdu

Zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać nabywcy potwierdzenie zawarcia umowy OC oraz poinformować ubezpieczyciela o fakcie zbycia pojazdu w terminie 14 dni od dnia zbycia. Z kolei nabywca powinien powiadomić ubezpieczyciela o nabyciu pojazdu również w ciągu 14 dni od daty zakupu. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować brakiem ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia szkody.

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę

Warto zauważyć, że nabywca pojazdu ma prawo wypowiedzieć przejętą umowę OC w dowolnym momencie, składając stosowne oświadczenie ubezpieczycielowi. Wypowiedzenie jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia. W takiej sytuacji, nabywca jest zobowiązany do zawarcia nowej umowy OC najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej polisy.

Jak widać, OC zasadniczo przechodzi na nabywcę samochodu pod warunkiem, że zbywca posiadał ważną polisę w momencie zbycia pojazdu oraz dopełniono formalności związanych z przeniesieniem własności. Zarówno zbywca, jak i nabywca mają określone obowiązki informacyjne wobec ubezpieczyciela. Nabywca ma również prawo wypowiedzieć przejętą umowę OC i zawrzeć nową we własnym zakresie. Znajomość tych zasad pozwala uniknąć problemów związanych z ochroną ubezpieczeniową po zakupie używanego samochodu.