Na czym polega przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

Użytkowanie wieczyste to forma władania nieruchomością, która polega na oddaniu gruntu należącego do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie osobie fizycznej lub prawnej na okres 99 lat. Użytkownik wieczysty ma prawo do korzystania z gruntu z przeznaczeniem określonym w umowie, a także do rozporządzania swoim prawem. Jednak w przeciwieństwie do prawa własności, użytkowanie wieczyste jest ograniczone czasowo i wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat rocznych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, właściciel zyskuje pełnię praw do nieruchomości i nie musi już wnosić opłat rocznych. Ponadto, prawo własności jest prawem bezterminowym, co daje większą stabilność i pewność. Przekształcenie może również wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości na rynku.

Jak wygląda proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność?

Proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność został znacznie uproszczony dzięki ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Oznacza to, że osoby będące użytkownikami wieczystymi gruntów mieszkaniowych stały się automatycznie ich właścicielami. Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez właściwy organ (starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu lub dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).

Jakie opłaty wiążą się z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność?

Mimo że przekształcenie następuje z mocy prawa, wiąże się ono z obowiązkiem wnoszenia opłat. Nowy właściciel gruntu musi uiszczać przez 20 lat opłatę przekształceniową, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia. Istnieje jednak możliwość wniesienia opłaty jednorazowo i uzyskania bonifikaty, której wysokość zależy od czasu wniesienia opłaty.

Dla gruntów innych niż mieszkaniowe, przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego i wymaga wydania decyzji administracyjnej. W takim przypadku, oprócz opłaty przekształceniowej, konieczne może być także uiszczenie opłaty za samo przekształcenie.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność to korzystne rozwiązanie dla wielu użytkowników wieczystych. Daje ono pełnię praw do nieruchomości i zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych. Dzięki ustawie z 2018 r., proces ten został znacznie uproszczony dla gruntów mieszkaniowych. Jednak niezależnie od typu gruntu, przekształcenie wiąże się z pewnymi opłatami. Warto rozważyć wszystkie za i przeciw, a w razie wątpliwości skonsultować się z prawnikiem lub rzeczoznawcą majątkowym.