Sposób na utrzymanie życia na dotychczasowym poziomie

Większość osób starszych, przechodząc na emeryturę nie jest wstanie utrzymać dotychczasowego poziomu życia. Nieoczekiwane wydatki, bądź poważna choroba wymagająca dodatkowych nakładów finansowych może całkowicie zrujnować domowy budżet i zamknąć drogę do godziwego życia na stare lata. Dlatego wiele państw wysokorozwiniętych nie tylko w Europie, ale w całym świecie wypracowało korzystny dla osób starszych model odwróconego kredytu hipotecznego.

Innowacyjnością odwróconego kredytu hipotecznego jest zwolnienie kredytobiorcy ze zwrotu zaciągniętego zobowiązania w zamian za przeniesienie praw własności do posiadanej nieruchomości na rzecz kredytodawcy. Jednak kredytobiorca do końca swojego życia jest prawnym właścicielem nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy a przeniesienie własności następuje dopiero z chwilą jego zgonu. W ten sposób udostępniony zostaje kredytobiorcy kapitał zamrożony w nieruchomości, który może przeznaczyć na dowolny cel.

Wypłata odwróconego kredytu hipotecznego przybiera różne formy, które są zależne od potrzeb kredytobiorców lub warunków oferty kredytowej. Najczęściej zobowiązanie finansowe wypłacane jest jednorazowo lub w formie cyklicznych wypłat pod postacią miesięcznych bądź kwartalnych wypłat. Pojawienie się na polskim rynku finansowym pierwszych ofert odwróconego kredytu hipotecznego proponowanych przez instytucje poza bankowe, które świadczą usługi związane z funduszami hipotetycznymi spotkała zainteresowanie dużej grupy starszego społeczeństwa a w pierwszej kolejności osób samotnych. Dla ujednolicenia zasad udzielania odwróconego kredytu hipotecznego już został opracowany projekt ustawy, która będzie w jednoznaczny oraz przejrzysty sposób je regulować.

Przyszła ustawa przede wszystkim określa krąg osób uprawnionych do ubiegania się o odwrócony kredyt hipoteczny oraz instytucje uprawnione do jego udzielania. Ponadto reguluje zasady ustalania wartości zobowiązania, sposób wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy kredytowej a nawet dogodne dla kredytobiorcy formy wypłaty kredytu. Ustawa ma również na celu prawne zabezpieczenie interesów zarówno kredytobiorcy jak i instytucji udzielającej zobowiązania finansowego. Odwrócony kredyt hipoteczny to produkt przeznaczony nie tylko dla osób samotnych dlatego w ustawie uregulowane zostało również postępowanie spadkowe. Na jej mocy prawni spadkobiercy po spełnieniu określonych warunków będą mogli odzyskać po śmierci kredytobiorcy prawo własności do nieruchomości oznaczonej umową kredytową.

Do czasu wejścia w życie ustawy ofertę odwróconego kredytu hipotecznego oferują jedynie pozabankowe instytucje finansowe (pełna lista dostępna jest nu doradców finansowych na stronie informacjakredytowa.com), które w z związku z brakiem jasnych regulacji prawnych ustalają indywidualne warunki udzielenia tego rodzaju zobowiązania. Jednak dla większości osób starszych możliwość uzyskania wsparcia finansowego w zamian za przeniesienie praw własności posiadanej nieruchomości to jedyna szansa na poprawienie własnego bytu życia i już decydują się na zawarcie umowy kredytowej.